Avgjørelse fra NBFs Domskomité

NBFs vedtekter § 12-6, bokstav a sier at endelig avgjørelse i disiplinærsaker skal offentliggjøres på forbundets hjemmesider om saken er av offentlig interesse. NBFs Domskomité har akkurat avgitt dom i en sak og i tråd med vedtektene følger her en anonymisert offentliggjøring av saken og dommen. 

Avgjørelse fra NBFs Domskomité

Saken omhandler en kasserer i krets/klubb som har overført kretsen/klubbens midler til sin personlige bankkonto. Dette har skjedd i flere omganger og med store beløp. Beløpene er alltid tilbakeført til kretsen/klubbens konto innen årsskiftet. Samtidig har det vært utbetalt store beløp til dekning av utgifter uten at det finnes underliggende bilag. 

Dømte anket dommen fra Disiplinærkomitéen til Domskomitéen. Dommen fra Disiplinærkomitéen lød: (enkelte punkter er anonymisert av NBFs administrasjon)
"NN fradømmes retten til å inneha tillitsverv i noen av NBFs organisasjonsledd for en periode på 5 år regnet fra 1.11.2017. Dommen er fastsatt med bakgrunn i Disiplinærvedtektene som sier følgende om brudd på: §12-3 a bryter lov, forskrift, vedtekt og vedtak eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet ledd. b begår økonomiske misligheter."

Domskomiteén har avgjort at dommen fra Disiplinærkomiteén stadfestes med følgende begrunnelse: (enkelte punkter er anonymisert av NBFs administrasjon)

"Domskomitéen finner at sakens første del – kritikken mot utgiftsføringene i kretsens/klubbens regnskaper – ikke er godt opplyst for så vidt gjelder hvilken grad av kritikk NN må tåle.
Ankesaken domineres av hans overføring fra kretsens/klubbens konto til hans private bankkontoer, av meget store beløp. Regnskapet og kretsens/klubbens konto er ettergått av Viego Regnskap AS i rapport av 21. juni 2017. På det meste dreier det seg om kr. 240.000 av kretsens/klubbens midler som befant seg innenfor NNs private økonomi. I lange perioder har beløp høyere enn kr. 100.000 vært overført. Overføringene skjedde uten at det ble utformet noen som helst bilag. Det fant ikke sted noen bokføring i regnskapet. Ved hvert årsskifte hadde NN tilbakeført beløpene, og pr. 31. desember 2013 hadde han ført tilbake kr. 10.035 for mye.

Forklaringen NN har gitt er at kretsen/klubben inntil [dato] ikke var registrert i Brønnøysund-registeret og at han som kasserer med disposisjonsrett over kontoen derfor (fra år 2000) ble beskattet for renteinntektene fra kontoen, samt at han fikk kapitalen henført til seg ved ligningen. Han skriver i uttalelsen til DK at overføringene til hans private bankkonto skjedde for at han som kompensasjon skulle få renteavkastningen i den tid kapitalen sto hos ham. Han skriver at han avtalte med kretsens/klubbens revisor om denne kompensasjonen. Revisor har under saken bestridt at det fantes noen slik avtale med ham.

NN innrømmer i anken at overføringene som løsning «er vel kreativt», men han mener at han aldri har satt kretsens/klubbens midler i noen fare. Domskomitéen har merknader både til det prinsipielle og til fremgangsmåten: På samme måte som DK konstaterer vi at fremgangsmåten NN valgte er klart uberettiget. Midlertidig overføring av kapital påførte kretsen/klubben risiko for tap. Domskomitéen kan ikke se at kretsen/klubben overhode har anledning til å velge en slik løsning; altså selv om styret skulle ønske det. Skulle kassereren gis en kompensasjon, måtte det ha skjedd ved at styret beregnet et engangsbeløp, og fattet skriftlig vedtak om det. Deretter fikk man så gjennomføre i kretsens/klubbens regnskaper. Fraværet av styreforeleggelse er i seg selv sterkt kritikkverdig.

Den typen midlertidig overføring av kapital som saken gjelder, vil for utenforstående lett fremstå som at kassereren bevilger seg selv rettsstridig kreditt fra kretsen/klubben. Pengebevegelsene som fremgår av rapporten fra Viego Regnskap AS peker i en slik retning, jf. de mange og nokså tilfeldige datoer og beløp for henholdsvis uttak fra og innskudd i kretsens/klubbens konto.
 
Domskomitéen konkluderer med at NN gjennom uttakene fra kretsens/klubbens bankkonto på alvorlig vis har overtrådt NBFs vedtekter § 12-3 bokstav a og b. Det er ikke nødvendig å gå inn på de øvrige kritikkpunktene.

Vurdering av reaksjonen
Komitéen mener at det er nødvendig å reagere disiplinært og er enig i DKs utmåling. Stadfestelse av vedtaket innebærer at NN ikke kan inneha tillitsverv i noen av NBFs organisasjonsledd i en periode på fem år, regnet fra 1. november 2017."