Bridgetinget 2016

Bridgetinget 2016 ble avholdt lørdag 11. juni og søndag 12. juni på Comfort Hotel RunWay ved Gardermoen.

Bridgetinget 2016

Årets bridgeting ble et utfordrende ting, spesielt i forhold til at det ble vedtatt helt nye vedtekter for NBF. NBF ønsker å takke alle delegater som bidro til at vi kom i mål på en konstruktiv, engasjerende og positiv måte og vi er sikre på at vi har laget et godt grunnlag for å videreutvikle bridgen i Norge i årene fremover.

Protokoll fra tinget vil bli tilgjengelig når den er ferdigstilt og underskrevet, men på grunn av alle vedtektsendringene kan det drøye til neste uke.

Tinget ble åpnet av president Jostein Sørvoll og samtidig ble det delt ut stormesternåler til Astrid Steen Lybæk og Tore Bårdsen. Vi gratulerer:

F.v. Jostein Sørvoll, Astrid Steen Lybæk og Tore Bårdsen.

Etter at delegatenes fullmakter (37 stemmeberettigede fra start)  var godkjent ble Jørgen Nermo valgt til ordstyrer og Harald B. Skjæran til sekretær.

Jostein Sørvoll tok seg av gjennomgangen av både beretninger og regnskap fra 2014 og 2015, og dette ble supplert av revisor Lars Bakketun. Tinget berømmet styret og administrasjon for gjennomføringen av EM i Tromsø og at man hadde klart å "redde" prosjektet til det underskuddet det ble. Samtidig var tilbakemeldingen klar på at NBF nå må gå i overskudd i årene fremover. 

Man gikk deretter over til å behandle det innkomne forslagene. Det mest omfattende her var styrets forslag på nye vedtekter. Styret nedsatte på slutten av 2015 en arbeidsgruppe som skulle jobbe med å modernisere vedtektene, både språklig, redaksjonelt og endre det man fant fornuftig. I tillegg hadde det fra NBF Oslo og Blommenholm BK kommet inn forslag på vedtektsendringer, så det var en kompleks behandling for å komme i mål. 

Kari-Anne Opsal hadde først en omfattende gjennomgang av styrets forslag, så ble det åpnet for debatt. Særlig dette rundt alkohol som NBF Oslo hadde foreslått, og Blommenholm BK forslag rundt styremedlemmers stemmerett (som også NBF Midt-Trøndelag kom med forslag rundt på tinget) ble heftig debattert. Dette tok så lang tid at ordstyrer flyttet sluttbehandlingen av dette til søndag morgen med en innleveringsfrist på kvelden for endring av forslag. 


Kari-Anne Opsal presenterte styrets forslag til nye vedtekter.

Tinget gikk deretter over til valget etter ønske fra president Jostein Sørvoll. Det var på forhånd ikke varslet benkekandidater til noen posisjoner. Både ordstyrer og administrasjon ble nok tatt litt på senga når det midt i valgprosessen ble varslet fra NBF Østfold og Follo at de hadde benkekandidater på flere posisjoner. For å sikre at valget ble gjennomført i henhold til vedtektene, ble da også dette flyttet til søndag morgen.

Før man gikk til middag lørdag kveld stod kanskje tingets mest høytidelige punkt igjen, nemlig utdeling av æresbevisninger. Styret hadde denne gangen forslag på fire nye hederstegninnehaver og ett nytt æresmedlem. 
Følgende ble av Bridgetinget 2016 tildelt NBFs Hederstegn: 

 • Lars Eide
 • Sigmund Bakke
 • Rune Hauge
 • Knut Kjærnsrød

Dessverre var det bare Knut som hadde anledning til å delta på selve tinget, men resten får tegnet ved en senere anledning.

President Jostein Sørvoll (t.h.) tildeler NBFs Hederstegn til Knut Kjærnsrød.

På Bridgetinget 2016 ble Per Bryde Sundseth utnevnt til æresmedlem i Norsk Bridgeforbund. Dette er vår høyeste utmerkelse og gis bare til personer som har betydd spesielt mye for norsk bridge. NBF har i dag bare ett gjenlevende æresmedlem, tidligere generalsekretær Rolf J. Olsen, og det var etter styrets mening på tide at en ny person ble tildelt denne spesielle æren. Per har vært både president, visepresident og styremedlem i NBF, ledet ulike utvalg og vært damelandslagskaptein. Det i seg selv er kanskje nok til et æresmedlemskap, men de fleste kjenner Per de siste 7 årene som pådriver for Bridge for Alle på Tenerife (sammen med Knut Kjærnsrød). Den jobben Per legger ned i forbindelse med disse to arrangementene er formidabel og er meget verdifull for NBF. Det er altså et veldig velfortjent æresmedlemskap som ble delt ut. 

 
Per Bryde Sundseth (t.v.) mottar diplom og plakett fra president Jostein Sørvoll.

 Under middagen kunne Per fortelle at han etter tildelingen hadde sendt en SMS til sin kone Bjørg om at han var blitt æresmedlem . Svaret fra Bjørg var av den artige typen: "Det var veldig velfortjent for deg! (og meg)".

Middagen lørdag kveld ble en hyggelig seanse med taler fra både avtroppende og påtroppende president, samt de som hadde blitt gjort heder på. Over bordet på tingene blir det ofte diskutert mange av de viktige sakene man skal stemme over, og særlig forslaget vedrørende alkohol ble heftig diskutert.
Klokken ni søndag morgen var vi i gang igjen, og valget ble tatt først. NBF Østfold og Follo stilte benkeforslag på 4 av 5 styremedlemmer, samt de 3 varaposisjonene. Valgkomiteens forslag besto helt frem til vi kom til 3. vara til styret, da fikk endelig NBF Østfold og Follo sin kandidat; Stig Dybdahl fra Askim ble valgt inn.
NBFs nye styre består av: 

 • President: Kari-Anne Opsal
 • Visepresident: Astrid Steen Lybæk
 • Styremedlem: Eva Flått
 • Styremedlem: Kristian B. Ellingsen
 • Styremedlem: Jan Muri
 • Styremedlem: Tom Danielsen
 • Styremedlem: Olav Olstad
 • 1. vara: Gunn Helness
 • 2. vara: Liv Marit Grude
 • 3. vara: Stig Dybdahl

 NBFs nye styre:

F.v Tom Danielsen, Eva Flått, Kari-Anne Opsal, Olav Olstad, Astrid Steen Lybæk, Jan Muri og Kristian B. Ellingsen

 Som seg hør og bør ble også avtroppende president Jostein Sørvoll og avtroppende styremedlem Anita Karlsen takket av med blomster og tale fra ny president. Tusen takk for innsatsen til dere begge!

Etter valget ble behandlingen av de innkomne forslagene gjenopptatt og ordstyrer samt Kari-Anne Opsal ledet forsamlingen gjennom alle paragrafene. Som tidligere nevnt var det to punkter som hadde avstedkommet endel diskusjon i forkant; forslagene om oppmykning av "alkoholreglementet" samt om styremedlemmer skulle ha stemmerett på bridgeting/kretsting. I begge saker ble styrets innstilling fulgt, slik at det i realiteteten ikke er noen endringer på disse punktene. NBFs nye vedtekter vil gjelde fra 1. september, og en komplett ny versjon vil bli publisert i god tid før dette.

De siste sakene på agendaen handlet om fremtiden; nemlig behandling av Handlingsplan og Økonomiplan frem til 2019. Generalsekretær Allan Livgård presenterte styrets innstilling og salen bifalt i stor grad det styret la opp til. Det ble også foreslått moderate økninger av klubbkontingent og medlemskontigent i årene fremover, samt en økning av serviceavgiften. Bridgetinget bifalt økningene som i all hovedsak skal benyttes til økt satsing på rekruttering og landslagene, samt å generelt styrke økonomien til NBF.
Handlingsplan
Økonomiplan

NBF takker alle delegater for en vel gjennomført ting og ønsker det nye styret samt nye komiteer lykke til med arbeidet i årene fremover!